Skip to main content

Object tax_line


tax_line

Đối tượng tax_line có các thuộc tính sau:

tax_line.title

Trả về tên của loại thuế.

Input

{{ tax_line.title }}

Output

GST

tax_line.price

Trả về tổng số thuế. Sử dụng money filters để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

Input

{{ tax_line.price | money }}

Output

25

tax_line.rate

Trả về tỷ suất thuế dưới dạng số thập phân

Input

{{ tax_line.rate }} 

Output

0.14

tax_line.rate_percentage

Trả về tỷ suất thuế dưới định dạng tỉ lệ phần trăm.

Input

{{ tax_line.rate_percentage }}%

Output

14%