Skip to main content

Object collection


Đối tượng collection có các thuộc tính sau:

collection.all_types

Trả về một danh sách tất cả các loại sản phẩm trong bộ sưu tập.

Input

{% for product_type in collection.all_types %}

{{ product_type | link_to_type }}

{% endfor %}

Output

<a href="/collections/types?q=Accessories" title="accessories">Accessories</a>

<a href="/collections/types?q=Chairs" title="Chairs">Chairs</a>

<a href="/collections/types?q=Shoes" title="Shoes">Shoes</a>

collection.all_vendors

Trả về danh sách tất cả các nhà cung cấp sản phẩm trong một bộ sưu tập

Input

{% for product_vendor in collection.all_vendors %}

{{ product_vendor | link_to_vendor }}

{% endfor %}

Output

<a href="/collections/vendors?q=Haravan" title="Haravan">Harvan</a>

<a href="/collections/vendors?q=Shirt+Company" title="Shirt Company">Shirt Company</a>

<a href="/collections/vendors?q=Montezuma" title="Montezuma">Montezuma</a>

collection.current_type

Trả về loại sản phẩm khi lọc một bộ sưu tập. Ví dụ, trên trang bộ sưu tập bạn có thể lọc bằng tham số truy vấn chủng loại thông qua URL này: myshop.haravan.com/collections?types=shirts.

Input

{% if collection.current_type %}

{{ collection.current_type }}

{% endif %}

Output

shirts

collection.current_vendor

Trả về tên nhà cung cấp khi lọc một bộ sưu tập bằng nhà cung cấp. Ví dụ, trên trang bộ sưu tập bạn có thể lọc bằng tham số truy vấn nhà cung cấp thông qua link này: myshop.haravan.com/collections/vendors?q=Haravan.

Input

{% if collection.current_vendor %}