Skip to main content

Object blog


Đối tượng blog có những thuộc tính dưới đây:

blog.all_tags

Returns all tags of all articles of a blog. This includes tags of articles that are not in the current pagination view.

Trả về tất cả tag của bài viết trong blog. Nó bao gồm cả các tag của các bài viết không hiển thị trên trang hiện tại.

Input

{% for tag in blog.all_tags %}

{{ tag }}

{% endfor %}

Output

News, Music, Sale, Tips and Tricks  

blog.articles

Trả về một mảng tất cả bài viết trong một blog. Xem trang này để thấy danh sách các thuộc tính có sẵn của article.

Input

{% for article in blog.articles %}

<h2>{{ article.title }}</h2>

{% endfor %}

Output

<h2>Hello World!</h2>

<h2>This is my second post.</h2>

<h2>Third time's a charm!</h2>

blog.articles_count

Trả về tổng số bài viết trong một blog. Trong đó không bao gồm các bài viết đã được ẩn đi.

blog.comments_enabled?

Returns true if comments are enabled, or false if they are disabled.

Trả về true nếu lời nhận xét được cho phép, hoặc false nếu chúng bị khóa.

blog.handle

Trả về handle của blog.

blog.id

Trả về id của blog.

blog.moderated?

Returns true if comments are moderated, or false if they are not moderated.

Trả về true nếu nhận xét được kiểm duyệt, hoặc false nếu chúng không được kiểm duyệt.

blog.next_article

Trả về URL của những bài đăng cũ hơn. Trả về false nếu không có bài viết nào nữa.

blog.previous_article

Trả về URL của những bài viết mới hơn. Trả về false nếu không có bài viết nào nữa.

blog.tags

Trả về tất cả các tag trong một blog. Tương tự như tất cả các tag, nhưng chỉ trả về các tag của bài viết nằm trong những gì bộ lọc hiển thị.

blog.title

Trả về tựa đề của blog.

blog.url

Trả về URL tương ứng của blog.