Skip to main content

Object article


Đối tượng article có những thuộc tính sau:

article.author

Trả về tên đầy đủ của người viết bài.

article.comments

Trả về lời bình luận công khai của một bài viết. Trả về một mảng trống nếu lời nhận xét bị cấm sử dụng.

article.comments_count

Trả về tổng số lời bình luận công khai cho 1 sản phẩm.

article.comments_enabled?

Trả về true nếu lời nhận xét được cho phép. Trả về false nếu lời nhận xét bị khóa.

article.comment_post_url

Trả về URL mà bài viết yêu cầu gửi tới đó khi tạo một bình luận mới

Input

{{ article.comment_post_url }}

Output

/blogs/news/10582441-sale-starts-today/comments

article.content

Trả về nội dung của một bài viết.

article.created_at

Trả về thời gian khi bạn tạo một bài viết mới. Sử dụng date filter để định dạng thời gian

Input

{{ article.created_at | date: "%a, %b %d, %y" }}

Output

Fri, Sep 16, 11

article.excerpt

Trả về phần trích dẫn của một bài viết.

article.excerpt_or_content

Trả về article.excerpt của một bài viết nếu nó tồn tại. Trả về article.content nếu phần trích dẫn của bài viết đó không tồn tại.

article.id

Trả về id của một bài viết

article.moderated?

Trả về true nếu blog mà bài viết thuộc về được thiết lập để kiểm duyệt bình luận. Trả về false nếu blog không được kiểm duyệt.

article.published_at

Trả về ngày/giờ khi một bài viết được công khai. Sử dụng date filter để định dạng thời gian.

article.tags

Trả về tất cả các tag cho một bài viết.

Input

{% for tag in article.tags %}

{{tag}}

{% endfor %}

Output

tag1 tag2 tag3 tag4

article.title

Trả về tựa đề của một bài viết.

article.url

Trả về URL tương ứng của bài viết.

Input

{{ article.url }}

Output

/blogs/news/10582441-my-new-article

article.user.account_owner

Trả về “true” nếu tác giả bài viết cũng là chủ tài khoản của cửa hàng. Trả về “false” nếu tác giả bài viết không phải là chủ tài khoản.

article.user.bio

Trả về tiểu sử của tác giả bài viết. Điều này được nhập thông qua tùy chọn Staff members trên trang Account.

article.user.email

Trả về địa chỉ thư điện tử của tác giả bài viết. Điều này được nhập thông qua lựa chọn Staff members trên trang tài khoản Account.

article.user.first_name

Trả về tên của tác giả bài viết. Điều này được nhập thông qua lựa chọn Staff members trên trang tài khoản Account.

article.user.last_name

Trả về Họ của tác giả bài viết. Điều này được nhập thông qua lựa chọn Staff members trên trang tài khoản Account.

article.user.homepage

Trả về trang chủ của tác giả bài viết . Điều này được nhập thông qua lựa chọn Staff members trên trang tài khoản Account.