Skip to main content

Objects


Các đối tượng Liquid bao gồm nhiều thuộc tính để xuất nội dung động lên một trang. Ví dụ, đối tượng product chứa 1 thuộc tính được gọi là title, thuộc tính này được sử dụng để xuất ra tên của một sảm phẩm.

Các Đối tượng Liquid cũng thường được xem như các biến số Liquid.

Để xuất ra thuộc tính của các đối tượng trên một trang, đặt chúng trong các ký tự {{ và }} như dưới đây:

{{ product.title }} <!-- Output: “Awesome Shoes” -->


Global Objects

Những đối tượng dưới đây có thể được sử dụng và truy cập từ bất cứ tập tin nào trong theme của bạn, và được xác định như đối tượng toàn cục hoặc biến toàn cục.

Blogs

<ul>

{% for article in blogs.myblog.articles %}

<li>{{ article.title | link_to: article.url }}</li>

{% endfor %}

</ul>

Đối tượng Liquid blogs dẫn tới đường link các bài viết trên giao diện cửa hàng của bạn.

Cart

Đối tượng Liquid cart dẫn tới giỏ hàng trong cửa hàng của bạn.

Collections

{% for product in collections.frontpage.products %}

{{ product.title }}

{% endfor %}

Đối tượng liquid collections bao gồm một danh sách tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng.

Current_page

{% if current_page != 1 %} Page {{ current_page }}{% endif %}

Đối tượng current_page trả về số trang bạn đang duyệt thông qua thông tin về phân trang.

Current_tags

<!-- in blog.liquid -->
{% if current_tags %}

<h1>{{ blog.title | link_to: blog.url }} &rsaquo; {{

current_tags.first }}</h1>

{% else %}

<h1>{{ blog.title }}</h1>

{% endif %}

Đối tượng current_tags sẽ bao gồm những danh sách các tag khác nhau dựa trên loại template mà nó đưa ra.

Customer

{% if shop.customer_accounts_enabled %}

{% if customer %}

<a href="/account">My Account</a>

{{ 'Log out' | customer_logout_link }}

{% else %}

{{ 'Log in' | customer_login_link }}

{% if shop.customer_accounts_optional %}

{{ 'Create an account' | customer_register_link }}

{% endif %}

{% endif %}

{% endif %}

Đối tượng customer chỉ được định nghĩa khi một khách hàng đăng nhập vào cửa hàng.

Linklists

<ul>

{% for link in linklists.categories.links %}

<li>{{ link.title | link_to: link.url }}</li>

{% endfor %}

</ul>

Đối tượng linklists bao gồm một bộ sư tập tất cả các liên kết trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể truy cập một linklist bằng cách gọi handle của nó trên linklists.

Pages

<h1>{{ pages.about.title }}</h1>

<p>{{ pages.about.author }} says...</p>

<div>{{ pages.about.content }}</div>

Đối tượng pages tham chiếu đến tất cả các trang trong cửa hàng của bạn.

Page_description

{% if page_description %}

<meta name="description" content="{{ page_description }}" />

{% endif %}

Người bán có thể định rõ một page_description. Trường này sẽ tự động được gắn với sản phẩm/ bộ sưu tập/ mô tả khoản mục.

Page_title

{{ page_title }}

Đối tượng page_title trả về tên của trang hiện tại.

Shop

Đối tượng shop trả về thông tin về cửa hàng (website) của bạn.

Template

{% if template contains 'product' %}
WE ARE ON A PRODUCT PAGE.
{% endif %}

Đối tượng template trả về tên của template được sử dụng để hiển thị trang hiện tại, bỏ qua phần mở rộng .liquid. Đây là cách tốt nhất để bạn sử dụng đối tượng template trong một lớp.

Settings

{% if settings.use_logo %}

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag: shop.name }}

{% else %}

<span class="no-logo">{{ shop.name }}</span>

{% endif %}

{% if settings.featured_collection and settings.featured_collection != '' and collections[settings.featured_collection].handle == settings.featured_collection and collections[settings.featured_collection].products_count > 0 %}

{% for product in collections[settings.featured_collection].products %}

{% include 'product-loop' %}

{% endfor %}

{% endif %}

Đối tượng settings giúp bạn truy cập tới tất cả các cài đặt của theme.

Theme

{{ theme.id }}

Đối tượng theme miêu tả theme hiện đang sử dụng.

Themes

{{ themes.mobile.name | link_to_theme: "mobile" }}

Đối tượng themes cung cấp quyền truy cập tới các theme công khai của các cửa hàng.