Skip to main content

Object shop


Đối tượng shop có các thuộc tính sau:

shop.collections_count

Trả về số lượng bộ sưu tập trong một cửa hàng.

shop.currency

Trả về đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong định dạng 3 chữ cái. (ví dụ: USD)

shop.description

Trả về mô tả của cửa hàng.

shop.domain

Trả về domain chính của cửa hàng.

shop.email

Trả về địa chỉ thư điện tử của cửa hàng.

shop.enabled_payment_types

Trả về một danh sách các thẻ tín dụng được cửa hàng chấp nhận. Sử dụng bộ lọc payment_type_img_url để liên kết tệp tin hình ảnh SVG của thẻ tín dụng.

Các loại thẻ tín dụng có sẵn là:

 • visa
 • master
 • american_express
 • paypal
 • jcb
 • diners_club
 • maestro
 • google_wallet
 • discover
 • solo
 • switch
 • laser
 • dankort
 • forbrugsforeningen
 • dwolla
 • bitcoin

shop.metafields

Trả về metafields của cửa hàng. Metafields chỉ có thể được thiết lập sử dụng Haravan API.

shop.money_format

Trả về một chuỗi được sử dụng bởi Haravan để định dạng số tiền mà không hiển thị đơn vị tiền tệ.

shop.money_with_currency_format

Trả về một chuỗi được sử dụng bởi Haravan để định dạng số tiền đồng thời hiển thị đơn vị tiền tệ.

shop.name

Trả về tên của cửa hàng.

shop.permanent_domain

Trả về URL myh.com của một cửa hàng.

shop.products_count

Trả về tổng số sản phẩm trong một cửa hàng.

shop.types

Trả về một danh sách tất cả các loại sản phẩm độc quyền trong một cửa hàng.

{% for product_type in shop.types %}

{{ product_type | link_to_type }}

{% endfor %}

shop.url

Trả về URL đầy đủ của một cửa hàng.

Input

{{ shop.url }}

Output

 http://johns-apparel.com

shop.vendors

Trả về một danh sách các nhà cung cấp độc quyền trong một cửa hàng.

{% for product_vendor in shop.vendors %}

{{ product_vendor | link_to_vendor }}

{% endfor %}