Skip to main content

Object theme


Đối tượng theme chứa thông tin về các theme được công khai trong một cửa hàng. Bạn cũng có thể sử dụng themes để lặp lại thông qua cả hai themes.

Input

{% for t in themes %}    {{ t.role }} theme: {{ t.name }} {% endfor %}

Output

mobile theme: minimal main theme: pop

Đối tượng theme có các thuộc tính sau:

theme.id

Trả về id của theme. Điều này thực sự hữu ích khi bạn muốn liên kết trực tiếp một người dùng với trang Customize của theme.

Input

Go to your <a href="/admin/themes/{{ theme.id }}/settings">Customize theme page</a> to change your logo. 

Output

Go to your <a href="/admin/themes/8196497/settings">Customize theme page</a> to change your logo. 

theme.role

Trả về một trong hai vai trò mà theme có thể đảm nhận: main hoặc mobile.

theme.name

Trả về tên của theme.