Skip to main content

Object gift_card


Đối tượng gift_card có thể được truy cập trong các template sau đây:

  1. Temlate Thư điện tử thông báo thẻ quà tặng Email Notifications > Gift Card Notification

  2. Template gift_card.liquid

Biến số gift_card có các thuộc tính sau đây:

gift_card.balance

Trả về số tiền còn lại trên thẻ quà tặng.

gift_card.code

Trả về mã số được sử dụng để đổi thẻ quà tặng.

gift_card.currency

Trả về thời hạn sử dụng thẻ quà tặng đã được phát hành

gift_card.customer

Trả về biến customer của khách hàng được hưởng thẻ quà tặng.

Input

Hey, {{ gift_card.customer.first_name }}!

Output

Hey, John!

gift_card.enabled

Trả về true nếu thẻ quà tặng được chấp nhận hoặc false nếu thẻ quà tặng không được chấp nhận.

gift_card.expired

Trả về true nếu thẻ quà tặng hết hiệu lực hoặc false nếu thẻ quà vẫn còn hiệu lực.

gift_card.expires_on

Trả về ngày hết hạn của thẻ quà tặng

gift_card.initial_value

Trả về tổng số tiền ban đầu trên thẻ quà tặng

gift_card.properties

Trả về line item properties gắn với thẻ quà tặng khi nó được thêm vào giỏ hàng.

gift_card.url

Trả về URL duy nhất liên kết với trang thẻ quà tặng trên cửa hàng (được đưa ra thông qua gift_card.liquid)

  1. Image

Đối tượng image có các thuộc tính sau:

image.alt

Trả về tag thay thế của hình ảnh, thiết lập trong trang Products của lập trình viên.

image.attached_to_variant?

Trả về true nếu hình ảnh đã được liên kết với một biến. Nếu không thì trả về false. Được sử dụng phòng khi bạn muốn tạo mới một hình ảnh mà không liên kết với các biến.

image.id

Trả về id của hình ảnh.

image.product_id

Trả về id hình ảnh của sản phẩm.

image.position

Trả về vị trí của một hình ảnh , bắt đầu từ 1. Nó giống như đầu ra của forloop.index.

image.src

Trả về đường dẫn liên quan đến hình ảnh sản phẩm. Nó giống với đầu ra {{ image }}.

Input

{% for image in product.images %}

{{ image.src }}

{{ image }}

{% endfor %}

Output

products/my_image.jpg

products/my_image.jpg

Để trả về URL của hình ảnh trên Mạng lưới phân phối nội dung (Content Delivery Network - CDN) của Haravan, sử dụng một URL filter thích hợp.

Để xem danh sách đầy đủ kích cỡ hình ảnh khả dụng, mời xem tham số kích thước hình ảnh

Dưới đây trình bày một ví dụ về việc tải một hình ảnh sản phẩm sử dụng bộ lọc img_url.

Input

{{ image | img_url: "medium" }}

Output

//cdn.haravan.com/s/files/1/0087/0462/products/shirt14_medium.jpeg?v=1309278311

image.variants

Trả về (các) đối tượng variant mà hình ảnh được gắn kèm

Input

{% for image in product.images %}    

{% for variant in image.variants %}

{{ image.src }} - used for the variant: {{ variant.title }}

{% endfor %}

{% endfor %}