Skip to main content

Object shipping_method


Đối tượng shipping_method có các thuộc tính sau:

shipping_method.handle

Trả về handle của phương pháp vận chuyển. Giá thành vận chuyển được gắn vào cuối handle.

Input

{{ shipping_method.handle }}

Output

haravan-international-shipping-25.00

shipping_method.price

Trả về giá thành của phương pháp vận chuyển. Sử dụng money filter để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

Input

{{ shipping_method.price | money }}

Output

$15

shipping_method.title

Trả về tên của phương pháp vận chuyển.

Input

{{ shipping_method.title }}

Output

International Shipping