Skip to main content

Object form


Đối tượng form được sử dụng bên trong tag form. Nó chứa các thuộc tính của form gốc.

form.author

Trả về tên tác giả của bình luận về bài viết trên blog. Loại trừ các tag form với tham số "bài viết".

form.body

Trả về nội dung của bình luận bài viết trên blog. Loại trừ các tag form với tham số "bài viết" .

form.email

Trả về địa chỉ thư điện tử của tác giả bình luận bài viết trên blog. Loại trừ các tag form với tham số "bài viết" .

form.errors

Trả về một danh sách các chuỗi nếu form không được đệ trình thành công. Chuỗi trả về dựa trên những trường của form bị bỏ trống hoặc chứa lỗi. Những giá trị có thể là:

  • Tác giả
  • Người
  • Thư điện tử
  • Mẫu

Input

{% for error in form.errors %}

{{ error }}

{% endfor %}

Output

<!-- if the Name field was left empty by the user -->

author

Bạn có thể dùng bộ lọc default_errors trên form.errors để xuất ra thông báo lỗi mặc định mà không phải duyệt danh sách.

Input

{% if form.errors %}

{{ form.errors | default_errors }}

{% endif %}

Output

Please enter a valid email address.

form.posted_successfully?

Trả về true nếu một bình luận từ người dùng được gửi thành công, hoặc false nếu mẫu form chứa lỗi.

{% if form.posted_successfully? %}

Comment posted successfully!

{% else %}

{{ form.errors | default_errors }}

{% endif %}