Skip to main content

Theme Tags


Các tag theme có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm

[if !supportLists] · [endif] Xuất ra các template HTML đặc biệt được đánh dấu

[if !supportLists] · [endif] Chỉ ra cho theme cần sử dụng layout và snippets nào (Snippet: Là đoạn thông tin trong kết quả tìm kiếm từ Google, Yahoo, Bing... nằm ngay dưới phần title của tin, có in đậm những từ khóa có mặt trên từ khóa tìm kiếm của người dùng truy vấn.)

[if !supportLists]· [endif] Chia một danh sách kết quả thành nhiều trang

comment - Bình luận

Cho phép bạn để lại một đoạn mã chưa được dịch bên trong template Liquid. Bất cứ văn bản nào bên trong các khối comment sẽ không được xuất ra, và bất cứ đoạn mã Liquid nào trong đó sẽ không được thực thi

Input

  My name is {% comment %}super{% endcomment %} Haravan.

Output

My name is Haravan.

Include - bao gồm

Chèn một snippet từ thư mục snippet của một theme.

{% include 'snippet-name' %}

Ghi nhớ rằng phần mở rộng thêm .liquid bị bỏ qua trong đoạn mã trên

Khi một snippet được bao hàm, khối mã bên trong nó sẽ truy cập đến biến số bên trong template gốc

Các tham số của include

with

Tham số with gán giá trị cho một biến số bên trong một snippet mà nó có cùng tên với snippet đó.

Ví dụ, chúng ta có thể có một snippet được đặt tên là color.liquid bao gồm:

color: '{{ color }}'

shape: '{{ shape }}'

Bên trong theme.liquid, chúng ta có thể bao hàm snippet color.liquid như dưới đây:

{% assign shape = 'circle' %}

{% include 'color' %}

{% include 'color' with 'red' %}

{% include 'color' with 'blue' %}

{% assign shape = 'square' %}

Output sẽ là:

color: shape: 'circle'

color: 'red' shape: 'circle'

color: 'blue' shape: 'circle'

color: 'red' shape: 'square'

form

Tạo một yếu tố <form> HTML với tất cả các thuộc tính cần thiết (action, id, v.v..) và <input> đệ trình để ra một form.

Các tham số của form

activate_customer_password

Tạo ra một form để kích hoạt tài khoản khách hàng trên template activate_account.liquid

Input

{% form 'activate_customer_password' %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="https://my-shop.myshopify.com/account/activate" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="activate_customer_password" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

new_comment

Tạo ra một form mà từ form đó tạo một bình luận mới trên template article.liquid. Yêu cầu đối tượng article như một tham số.

Input

{% form "new_comment", article %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="/blogs/news/10582441-my-article/comments" class="comment-form" id="article-10582441-comment-form" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="new_comment" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

contact

Tạo ra một form để gửi một email thông qua Liquid contact form.

Input

{% form 'contact' %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="/contact" class="contact-form" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="contact" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

create_customer

Tạo một form để tạo một tài khoản khách hàng mới trên template register.liquid.

Input

{% form 'create_customer' %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="https://my-shop.myshopify.com/account" id="create_customer" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="create_customer" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

customer_address

Tạo ra một form để tạo mới hoặc sửa địa chỉ tài khoản khách hàng trên template addresses.liquid. Khi tạo một địa chỉ mới, phải bao gồm tham số customer.new_address. Khi sửa một địa chỉ đang tồn tại, phải bao gồm tham số address.

Input

{% form 'customer_address', customer.new_address %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/addresses/70359392" id="address_form_70359392" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="customer_address" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

customer_login

Tạo ra một form để đăng nhập vào tài khoản khách hàng trên mẫu template login.liquid.

Input

{% form 'customer_login' %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="https://my-shop.myshopify.com/account/login" id="customer_login" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="customer_login" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

recover_customer_password

Tạo ra một form để phục hồi một mật khẩu đã mất trên template login.liquid.

Input

{% form 'recover_customer_password' %}

...

{% endform %}

Output

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/recover" method="post">

<input name="form_type" type="hidden" value="recover_customer_password" />

<input name="utf8" type="hidden" value="✓" />

...

</form>

layout

Tải một template thay thế từ folder layout của một theme. Nếu không xác định được layout thay thế nào thì tải template theme.liquid theo mặc định.

<!-- loads the templates/alternate.liquid template -->

{% layout 'alternate' %}

If you don't want any layout to be used on a specific template, you can use none.

Nếu bạn không muốn bất kỳ layout nào được sử dụng trên template riêng, bạn có thể sử dụng none.

{% layout none %}

paginate - Phân trang

Chia các sản phẩm, các mục của blog và kết quả tìm kiếm thành nhiều trang là một thành phần thiết yếu của việc thiết kế theme vì bạn bị giới hạn 50 kết quả mỗi trang trong bất cứ vòng lặp for nào.

Tag paginate kết hợp với tag for để tách các nội dung thành nhiều trang. Nó sẽ đặt tag for trong khối mã để duyệt một danh sách, như trong ví dụ dưới đây:

{% paginate collection.products by 5 %}  

{% for product in collection.products %}

<!--show product details here -->

{% endfor %}

{% endpaginate %}

Tham số by được theo sau bởi một số nguyên nằm trong khoảng 1 đến 50 để tag paginate biết có bao nhiêu kết quả nó nên xuất ra mỗi trang.

Trong tags paginate, bạn có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng paginate. Nó bao gồm các thuộc tính giúp xuất ra những đường dẫn được yêu cầu để điều hướng trong các trang vừa được tạo ra.

raw

Cho phép Output của mã Liquid trên một trang không bị phân tách.

Input

{% raw %}{{ 5 | plus: 6 }}{% endraw %} is equal to 11.

Output

{{ 5 | plus: 6 }} is equal to 11.