Skip to main content

Tags


Liquid tags là những logic của chương trình để điều khiển những gì các template thực hiện. Tags nằm trong khối: {% %}.

Các tag forcycle có tham số có thể được tìm thấy trong khu vực tương ứng của chúng.

Tags có 4 nhóm: