Skip to main content

Control Flow Tags


Tags luồng điều khiển sẽ quyết định khối mã nào được thực hiện dựa trên các điều kiện khác nhau

if

Thực hiện một khối mã chỉ khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

Input

{% if product.title == 'Awesome Shoes' %}

These shoes are awesome!

{% endif %}

Output

These shoes are awesome!

elsif / else

Thêm các điều kiện vào trong một khối if hay unless.

Input

<!-- If customer.name = 'anonymous' -->

{% if customer.name == 'kevin' %}

Hey Kevin!

{% elsif customer.name == 'anonymous' %}

Hey Anonymous!

{% else %}

Hi Stranger!

{% endif %}

Output

Hey Anonymous!

case/when

Tạo nên một câu chuyển đổi để so sánh một biến số với các giá trị khác nhau. case khởi chạy câu chuyển đổi, và when so sánh các giá trị của nó.

Input

{% assign handle = 'cake' %}

{% case handle %}

{% when 'cake' %}

This is a cake

{% when 'cookie' %}

This is a cookie

{% else %}

This is not a cake nor a cookie

{% endcase %}

Output

This is a cake

unless

Tương tự với if, nhưng thực hiện một khối mã chỉ khi một điều kiện nhất định không được đáp ứng.

Input

{% unless product.title == 'Awesome Shoes' %}

These shoes are not awesome.

{% endunless %}

Output

These shoes are not awesome.

Điều này có thể thực hiện tương đương bằng câu điều kiện If như dưới đây:

{% if product.title != 'Awesome Shoes' %}

These shoes are not awesome.

{% endif %}