Skip to main content

Variable Tags


Các Tag biến số được sử dụng để tạo ra những biến số Liquid mới.

assign

Tạo một biến số mới.

Input

{% assign my_variable = false %}

{% if my_variable != true %}

This statement is valid.

{% endif %}

Output

  This statement is valid.

Sử dụng dấu ngoặc kép ("") để lưu biến số thành một chuỗi.

Input

{% assign foo = "bar" %}

{{ foo }}

Output

bar

capture

Captures gán một chuỗi vào một biến số. Các biến số được tạo bởi {% capture %} là các chuỗi.

Input

{% capture my_variable %}I am being captured.{% endcapture %}

{{ my_variable }}

Output

I am being captured.

increment

Tạo một biến số mới, và tăng giá trị của nó 1 đơn vị mỗi lần gọi. Giá trị đầu tiên là 0.

Input

{% increment variable %}

{% increment variable %}

{% increment variable %}

Output

0

1

2

Các biến số được tạo thông qua tag the increment độc lập với biến số được tạo qua assign hoặc capture.

Trong ví dụ dưới dây, một biến số đước đặt tên "var" được tạo bởi assign. Các tag increment sau đó được sử dụng nhiều lần trên một biến số cũng có tên là "var". Tuy nhiên, chúng ta lưu ý rằng tag increment sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của biến số "var" đã được khởi tạo bởi assign lúc ban đầu.

Input

{% assign var = 10 %}

{% increment var %}

{% increment var %}

{% increment var %}

{{ var }}

Output

0

1

2

10

decrement

Tạo một biến số mới và làm giảm giá trị của nó 1 đơn vị mỗi lần gọi. Giá trị đầu tiên là -1.

Input

{% decrement variable %}

{% decrement variable %}

{% decrement variable %}

Output

-1

-2

-3

Giống như increment, biến số được thiết lập bên trong decrement độc lập với biến số được tạo mới thông qua assign hoặc capture.