Skip to main content

Object cart


The cart object has the following attributes:

Đối tượng cart có các thuộc tính sau:

cart.attributes

cart.attributes cho phép lưu giữ nhiều thông tin hơn trên trang giỏ hàng. Điều này được thực hiện bằng cách cho nhập vào một thuộc tính name với cú pháp như sau:

attributes[attribute-name]

Shown below is a basic example of how to use an HTML input of type "text" to capture information on the cart page.

Dưới đây trình bày một ví dụ cơ bản làm thể nào để sử dụng đầu vào HTML của kiểu "text" để lưu giữ thông tin trên trang giỏ hàng.

<label>What is your Pet's name?</label>

<input type="text" name="attributes[your-pet-name]" value="{{ cart.attributes.your-pet-name }}" />

cart.attributes có thể được truy nhập theo thứ tự của các template thư điện tử, trang Cảm Ơn của quầy thanh toán, cũng như trong các ứng dụng như Order Printer.

Input

{{ attributes.your-pet-name }}

Output

Haku

Để xem thêm ví dụ về cách sử dụng các thuộc tính của giỏ hàng, mời xem Yêu cầu khách hàng điền thêm thông tin

cart.item_count

Trả về số lượng các sản phẩm bên trong giỏ hàng.

Input

{{ cart.item_count }} {{ cart.item_count | pluralize: 'Item', 'Items' }} ({{ cart.total_price | money }})

Output

25 Items ($53.00)

cart.items

Trả về tất cả các line items trong giỏ hàng

cart.note

cart.note cho phép lưu giữ thêm thông tin trên trang giỏ hàng

Điều này được thực hiện bằng cách đệ trình một form giỏ hàng với cú pháp HTML textarea và đặt kết quả vào một cart.note

<label>Gift note:</label>
<textarea rows="100" cols="20">{{ cart.note }}</textarea>

Reminder

Chỉ có một thực thể {{ cart.note }}trên trang giỏ hàng. Nếu có nhiều thực thể, thực thể nào mới nhất trong Tài liệu Mô hình đối tượng (DOM) sẽ được đệ trình với form.

cart.note có thể được truy cập theo thứ tự template thư điện tử, trang Cảm Ơn của quầy thanh toán, cũng như trong các ứng dụng như Order Printer. Để xem ví dụ về cách sử dụng lưu ý của quầy thanh toán, mời xem Yêu cầu khách hàng nhập thêm thông tin.

Input

{{ note }}

Output

Hope you like the gift, Kylea! 

cart.total_price

Trả về tổng giá tiền của tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng.

cart.total_weight

Trả về tổng khối lượng của tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng.