Skip to main content

Object fulfillment


Đối tượng fulfillment có các thuộc tính sau:

fulfillment.tracking_company

Trả về tên dịch vụ fulfillment

fulfillment.tracking_number

Trả về tracking number của một fulfillment nếu nó tồn tại.

Input

Tracking Number: {{ line_item.fulfillment.tracking_number }}

Output

Tracking Number: 1Z5F44813600X02768

fulfillment.tracking_url

Trả về URL cho một tracking number

Input

{{ fulfillment.tracking_url }}

Output

http://wwwapps.ups.com/etracking/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z5F44813600X02768&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track