Skip to main content

Object search


Đối tượng search có những thuộc tính sau:

search.performed

Trả về true nếu một form HTML với thuộc tính action="/search" được đệ trình thành công. Điều này cho phép bạn hiển thị các nội dung cơ bản cho dù có một công cụ tìm kiếm hay không

{% if search.performed %}

<!-- Show search results -->

{% endif %}

search.results

Trả về một danh sách các mục kết quả tìm kiếm phù hợp. Các mục trong danh sách có thể là:

Bạn có thể truy cập thuộc tính của ba đối tượng trên qua search.results.

{% for item in search.results %}  

<h3>{{ item.title | link_to: item.url }}</h3>

{% if item.featured_image %}

<div class="result-image">

<a href="{{ item.url }}" title="{{ item.title | escape }}">

{{ item.featured_image.src | product_img_url: 'small' | img_tag: item.featured_image.alt }}

</a>

</div>

{% endif %}


<span>{{ item.content | strip_html | truncatewords: 40 | highlight: search.terms }}

</span>

{% endfor %}

search.results_count

Trả về số kết quả được tìm thấy.

search.terms

Trả về chuỗi được nhập vào của khung tìm kiếm. Sử dụng bộ lọc highlight để áp dụng cho một loại khác cho bất kỳ trường hợp cá biệt trong kết quả tìm kiếm phù hợp với search.terms.

Input

{{ item.content | highlight: search.terms }}

Output

<!-- If the search term was "Yellow" -->

<strong class="highlight">Yellow</strong> shirts are the best!