Skip to main content

Object comment


Đối tượng comment có những thuộc tính sau:

comment.id

Trả về id (ký tự nhận dạng duy nhất) của lời bình luận.

comment.author

Trả về tác giả của lời bình luận

comment.email

Trả về địa chỉ thư điện tử của tác giả lời bình luận

comment.content

Trả về nội dung của lời bình luận

comment.status

Trả về trạng thái của lời bình luận. Giá trị có thể là:

  • Không tán thành
  • Được công khai
  • Bị gỡ bỏ
  • Spam (rác)

comment.url

Trả về URL của sản phẩm với comment.id được gắn vào. Do đó trang sẽ tự động cuộn (automatically scroll) lời nhận xét.