Skip to main content

Object current_tags


Các Tag sản phẩm được sử dụng để lọc một bộ sưu tập chỉ nhằm hiển thị các sản phẩm có chứa một tag sản phẩm nhất định. Tương tự, các tag bài viết được sử dụng chỉ để lọc một blog chỉ để hiển thị các sản phẩm chứa các tag bài viết nhất định. Biến current_tags là một danh sách bao hàm tất cả các tag được sử dụng để lọc một bộ sưu tập hoặc blog.

Information

Các Tag bên trong danh sách current_tags sẽ luôn luôn hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái. Không thể thay đổi thứ tự này bằng cách thủ công.

Inside collection.liquid

Trong collection.liquid, current_tags chứa tất cả product tags dùng để lọc một bộ sưu tập.

Ví dụ sau thể hiện cách tạo mới một danh sách hiển thị mọi tag nằm bên trong mỗi sản phẩm của một bộ sưu tập. Nếu bộ sưu tập được lọc bởi tag (tức là nếu current_tags chứa tag) thì đường dẫn sẽ bị xóa khỏi bộ lọc. Nếu bộ sưu tập không được lọc ngay bởi tag (nếu current_tags không chứa tag), một đường dẫn sẽ xuất hiện và cho phép người dùng thực hiện điều đó.

<ul>

{% for tag in collection.all_tags %}

{% if current_tags contains tag %}

<li class="active">{{ tag | link_to_remove_tag: tag }}</li>

{% else %}

<li>{{ tag | link_to_add_tag: tag }}</li>

{% endif %}

{% endfor %}

</ul>

Inside blog.liquid

Bên trong blog.liquid, current_tags chứa tất cả các tag bài viết được sử dụng để lọc blog.

Ví dụ dưới đây thêm một breadcrumb (Breadcrumb là tập hợp các đường link phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong 1 website, ví dụ: Trang chủ > Loại sản phẩm > Dòng sản phẩm > Chi tiết sản phẩm) chỉ ra tag bài viết vào được sử dụng để lọc một blog. Nếu có một tag đang được sử dụng để lọc một blog thì breadcrumb sẽ hiển thị tên tag và cung cấp một liên kết hồi đáp tới blog chưa lọc.

% if current_tags %}

<h1>{{ blog.title | link_to: blog.url }} &raquo; {{ current_tags.first }}</h1>

{% else %}

<h1>{{ blog.title }}</h1>

{% endif %}