Skip to main content

Object product


Đối tượng product có các thuộc tính sau:

product.available

Trả về true nếu một sản phẩm có sẵn để mua. Trả về false nếu tất cả các giá trị inventory_quantity của các variant (các sản phẩm có các đặc tính riêng như màu sắc, chất liệu...Từ đây sẽ gọi là sản phẩm đặc thù - mỗi sản phẩm có nhiều sản phẩm đặc thù) là 0 hoặc ít hơn, và inventory_policy của chúng không được cài đặt tính năng: “Cho phép người dùng mua mục này, thậm chí nếu không còn hàng.”

product.collections

Trả về một danh sách tất cả các sản phẩm thuộc về một collections.

Input

This product belongs in the following collections:

{% for collection in product.collections %}

{{ collection.title }}

{% endfor %}

Output

This product belongs in the following collections:
Sale
Shirts
Spring

product.compare_at_price_max

Trả về giá so sánh cao nhất. Sử dụng money filter để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

product.compare_at_price_min

Trả về giá so sánh thấp nhất. Sử dụng money filter để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

product.compare_at_price_varies

Trả về true nếu compare_at_price_min khác với compare_at_price_max. Trả về false nếu chúng giống nhau

product.content

Trả về mô tả sản phẩm. Đặt mã hiệu cho product.description

product.description

Trả về mô tả của sản phẩm.

product.featured_image

Trả về URL liên kết tới hình ảnh nổi bật của sản phẩm .

product.first_available_variant

Trả về đối tượng variant của sản phẩm đặc thù đầu tiên có thể mua. Để đặt hàng một sản phẩm đặc thù có sẵn, variant.inventory_quantity của nó phải lớn hơn 0 hoặc variant.inventory_policy phải được thiết lập thành continue. Một sản phẩm đặc thù không có inventory_policy (chính sách kho hàng) được xem như có sẵn.

product.handle

Trả về handle của một sản phẩm.

product.id

Trả về id của sản phẩm.

product.images

Trả về một danh sách các hình ảnh của sản phẩm. Sử dụng bộ lọc product_img_url để liên kết hình ảnh sản phẩm trên mạng giao dịch nội dung Haravan.

Input

{% for image in product.images %}
<img src="{{ image.src | product_img_url: 'medium' }}">
{% endfor %}

Output

<img src="//cdn.haravan.com/s/files/1/0087/0462/products/shirt14_medium.jpeg?v=1309278311" />
<img src="http://cdn.haravan.com/s/files/1/0087/0462/products/nice_shirt_medium.jpeg?v=1331480777">
<img src="http://cdn.haravan.com/s/files/1/0087/0462/products/aloha_shirt_medium.jpeg?v=1331481001">

product.options

Trả về một danh sách các tùy chọn của các sản phẩm.

Input

{% for option in product.options %}

{{ option }}