Skip to main content

Money Filters


Money filters định dạng giá cả dựa trên Currency Formatting được tìm thấy tại General Settings.

Money - tiền tệ

Định dạng của giá cả dựa trên sự cài đặt không bao gồm loại tiền tệ HTML của cửa hàng

Input

{{ 145 | money }}

Output

<!-- if "HTML without currency" is ${{amount}} -->

$1.45

<!-- if "HTML without currency" is €{{amount_no_decimals}} -->

1

money_with_currency

Định dạng giá tiền dựa trên cài đặt HTML bao gồm đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Input

{{ 1.45 | money_with_currency }}

Output

<!-- if "HTML with currency" is ${{amount}} CAD -->

$1.45 CAD

money_without_currency

Định dạng giá tiền sử dụng phân số thập phân.

Input

{{ 145 | money_without_currency }}

Output

1.45