Skip to main content

Filters


Bộ lọc là phương pháp đơn giản làm giảm bớt kết quả đầu ra của các giá trị số, chuỗi, biến số và đối tượng. chúng được đặt bên trong một kí tự nhận dạng đầu ra {{}} và được phân tách bằng một ký tự: (|).

Input

<!-- product.title = "Awesome Shoes" -->

{{ product.title | upcase }}

Output

AWESOME SHOES

Trong ví dụ trên,“product” là đối tượng, , “title” là thuộc tính của nó và “upcase” là bộ lọc được áp dụng.

Một số bộ lọc cho phép bỏ qua tham số

Input

{{ product.title | remove: "Awesome" }}

Output

Shoes

Nhiều bộ lọc có thể được sử dụng lên một kết quả đầu ra. Chúng được áp dụng từ trái sang phải.

Input

<!-- product.title = "Awesome Shoes" -->

{{ product.title | upcase | remove: "AWESOME" }}

Output

SHOES