Skip to main content

Array Filters


Danh sách các bộ lọc được sử dụng để làm giảm danh sách đầu ra.

Join - liên kết

Liên kết các yếu tố của một danh sách với ký tự được bỏ qua như một tham số. Kết quả sẽ là một chuỗi đơn.

Input

{{ product.tags | join: ', ' }}

Output

tag1, tag2, tag3

first

Trả về phần tử đầu tiên của một danh sách

Input

<!-- product.tags = "sale", "mens", "womens", "awesome" -->

{{ product.tags | first }}

Output

sale

first có thể được sử dụng sau kí hiệu dấu chấm(.), phòng khi nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{% if product.tags.first == "sale" %}

This product is on sale!

{% endif %}

last

Lấy phần tử cuối cùng trong một danh sách .

Input

<!-- product.tags = "sale", "mens", "womens", "awesome" -->

{{ product.tags | last }}

Output

awesome

Last có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{% if product.tags.last == "sale"%}

This product is on sale!

{% endif %}

Sử dụng last trên một chuỗi thì kết quả trả về sẽ là ký tự cuối cùng trong chuỗi đó.

Input

<!-- product.title = "Awesome Shoes" -->

{{ product.title | last }}

Output

s

map

Chấp nhận một danh sách thuộc tính của phần tử như một tham số và tạo một chuỗi nằm ngoài mỗi danh sách giá trị của phần tử.

Input

<!-- collection.title = "Spring", "Summer", "Fall", "Winter" -->

{% assign collection_titles = collections | map: 'title' %}

{{ collection_titles }}

Output

SpringSummerFallWinter

size

Trả về kích cỡ của một chuỗi (số lượng ký tự) hoặc một mảng (số lượng các phần tử)

Input

{{ 'this is a 30 character string' | size }}

Output

30

Size có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) , trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{% if collections.frontpage.products.size > 10 %}

There are more than 10 products in this collection!

{% endif %}

sort - sắp xếp

Sắp xếp các phần tử của một mảng bằng một thuộc tính đã cho của phần tử trong mảng đó.

{% assign products = collection.products | sort: 'price' %}

{% for product in products %}

<h4>{{ product.title }}</h4>

{% endfor %}

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ chữ hoa đến chữ thường

Input

<!-- products = "a", "b", "A", "B" -->

{% assign products = collection.products | sort: 'title' %}

{% for product in products %}

{{ product.title }}

{% endfor %}

Output

A B a b