Skip to main content

HTML Filters


Các Bộ lọc HTML bọc các assets (Tài sản là những tập tin riêng lẻ tạo nên shop's theme) trong các tag HTML

img_tag

Sinh ra một tag hình ảnh.

Input

{{ 'smirking_gnome.gif' | asset_url | img_tag }}

Output

<img src="//cdn.haravan.com/s/files/1/0147/8382/t/15/assets/smirking_gnome.gif?v=1384022871" alt="" />

img_tag truy cập các tham số để cho ra kết quả là một tag thay thế và các tên của lớp. Tham số đầu tiên được xuất ra như một văn bản thay thế, và bất kì các tham số tiếp theo nào cũng sẽ xuất ra như một lớp CSS.

Input

{{ 'smirking_gnome.gif' | asset_url | img_tag: 'Smirking Gnome', 'cssclass1 cssclass2' }}

Output

<img src="//cdn.haravan.com/s/files/1/0147/8382/t/15/assets/smirking_gnome.gif?v=1384022871" alt="Smirking Gnome" class="cssclass1 cssclass2" />

Bộ lọc Img_tag có thể sử dụng trên những đối tượng sau đây:

{{ product | img_tag }}

{{ variant | img_tag: 'alternate text' }}

{{ line_item | img_tag: 'alternate text', 'css-class' }}

{{ image | img_tag: 'alternate text', 'css-class', 'small' }}

{{ collection | img_tag: 'alternate text', 'css-class', 'large' }}

Output

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-orig