Tags

Tags
Liquid tags là những logic của chương trình để điều khiển những gì các template thực hiện. Tags nằm trong khối: {% %}. Các tag for và cycle có tham số có t...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:44 PM
Control Flow Tags
Tags luồng điều khiển sẽ quyết định khối mã nào được thực hiện dựa trên các điều kiện khác nhau if elsif / else case/when unless if Thực hiện một kh...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:45 PM
Iteration Tags
Các tag Interation được sử dụng để chạy một khối mã lặp đi lặp lại. for cycle tablerow for Thi hành một khối mã lặp đi lặp lại. Để xem một danh sách ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:46 PM
Theme Tags
Các tag theme có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm [if !supportLists]·            [endif]Xuất ra các...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:47 PM
Variable Tags
Các Tag biến số được sử dụng để tạo ra những biến số Liquid mới. assign capture increment decrement assign Tạo một biến số mới. Đầu vào {%&nbs...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:48 PM

Cùng danh mục