Filters

Filters
Bộ lọc là phương pháp đơn giản làm giảm bớt kết quả đầu ra của các giá trị số, chuỗi, biến số và đối tượng. chúng được đặt bên trong một kí tự nhận dạng đầu...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:43 PM
Array Filters
Danh sách các bộ lọc được sử dụng để làm giảm danh sách đầu ra. Join - liên kết Liên kết các yếu tố của một danh sách với ký tự...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:16 PM
HTML Filters
Các Bộ lọc HTML bọc các assets (Tài sản là những tập tin riêng lẻ tạo nên shop's theme) trong các tag HTML img_tag Sinh ra một tag hình ảnh....
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:15 PM
Math Filters
Bộ lọc toán học cho phép bạn ứng dụng các công việc tính toán. Bộ lọc toán học liên kết cùng với nhiều bộ lọc khác, được áp dụng theo thứ tự từ trái qua ph...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:14 PM
String Filters
Bộ lọc chuỗi được sử dụng để thao tác đầu ra và các biến của kiểu string. append Gắn kí tự vào một chuỗi Đầu vào {{'sales'|append:&#x...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:15 PM
URL Filters
Các bộ lọc URL xuất ra các đường dẫn để truy cập tới mạng lưới phân phối nội dung của Haravan (Content Delivery Network - CDN). Chúng cũng được sử dụng để t...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:17 PM
Additional Filters
Bộ lọc chung phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm định dạng, chuyển đổi, và ứng dụng các lớp CSS. date Thay đổi định dạng thời gian Input {...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:32 PM
Money Filters
Money filters định dạng giá cả dựa trên Currency Formatting được tìm thấy tại General Settings. Money - tiền tệ Định dạng của g...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:33 PM

Cùng danh mục