Objects

Objects
Các đối tượng Liquid bao gồm nhiều thuộc tính để xuất nội dung động lên một trang. Ví dụ, đối tượng product chứa 1 thuộc tính được gọi là title, thuộc tính ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:35 PM
Object: address
Đối tượng adress chứa thông tin được nhập bởi 1 khách hàng trong các trang thanh toán của Haravan . Lưu ý rằng 1 khách hàng có thể nhập hai địa chỉ: địa chỉ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:36 PM
Object: article
Đối tượng article có những thuộc tính sau: article.author Trả về tên đầy đủ của người viết bài. article.comments Trả về lời bình luận ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:36 PM
Object: blog
Đối tượng blog có những thuộc tính dưới đây: blog.all_tags Returns all tags of all articles of a blog. This includes tags of articles that are not in the ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: cart
The cart object has the following attributes: Đối tượng cart có các thuộc tính sau: cart.attributes cart.attributescho phép lư...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: collection
Đối tượng collection có các thuộc tính sau: collection.all_types Trả về một danh sách tất cả các loại sản phẩm trong bộ sưu tập. Input {% for&a...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: comment
Đối tượng comment có những thuộc tính sau: comment.id comment.author comment.email comment.content comment.status comment.url comment.id Trả về id...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: country_option_tags
country_option_tags tạo một tag <option> cho mỗi quốc gia. Một thuộc tính được đặt tên là data-provinces được thiết lập cho mỗi quốc gia, chứa danh sá...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: current_page
current_page trả về số trang bạn đang xem khi xem khi duyệt nội dung thông qua&nbsp;paginated.&nbsp;Nó có thể được sử dụng bên ngoài khối&nbsp;p...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM
Object: current_tags
Các Tag sản phẩm được sử dụng để lọc một bộ sưu tập chỉ nhằm hiển thị các sản phẩm có chứa một tag sản phẩm nhất định. Tương tự, các tag bài viết được sử dụ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 8:37 PM

Cùng danh mục