Liquid References

Overview
Liquid là một mã nguồn mở, ngôn ngữ mẫu dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Nó là thành phần chính của các theme trong Haravan và được sử dụng để tải các nội d...
Thu, 5 Aug, 2021 at 4:56 PM
Handles
What is a handle? The handle is used to access the attributes of a Liquid object. By default, it is the object's title in lowercase with any spaces an...
Mon, 2 Aug, 2021 at 9:03 PM
Types
Các đối tượng Liquid có thể trả về một trong sáu loại sau: String (chuỗi), Number (số), Boolean (hàm luận lý), Nil (vô giá trị), Array (mảng) hoặc EmptyDrop...
Mon, 2 Aug, 2021 at 9:04 PM
Operators
Liquid có thể truy cập đến tất cả các toán tử logic và so sánh. Chúng có thể được sử dụng trong các tag như if hay unless. Những toán tử cơ bản Ví dụ: {% i...
Mon, 2 Aug, 2021 at 9:04 PM
Truthy and Falsy
Trong lập trình, chúng ta mô tả “Truthy” (đúng) và “falsy” (sai) như bất kì kết quả trả về là đúng hoặc sai tương ứng, khi chúng được sử dụng trong một câu ...
Mon, 2 Aug, 2021 at 9:04 PM

Cùng danh mục