Các tag theme có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm

[if !supportLists]·            [endif]Xuất ra các template HTML đặc biệt được đánh dấu

[if !supportLists]·            [endif]Chỉ ra cho theme cần sử dụng layout và snippets nào (Snippet: Là đoạn thông tin trong kết quả tìm kiếm từ Google, Yahoo, Bing... nằm ngay dưới phần title của tin, có in đậm những từ khóa có mặt trên từ khóa tìm kiếm của người dùng truy vấn.)

[if !supportLists]·            [endif]Chia một danh sách kết quả thành nhiều trang

comment - Bình luận

Cho phép bạn để lại một đoạn mã chưa được dịch bên trong template Liquid. Bất cứ văn bản nào bên trong các khối comment sẽ không được xuất ra, và bất cứ đoạn mã Liquid nào trong đó sẽ không được thực thi

Đầu vào

  My name is {% comment %}super{% endcomment %} Haravan.

 

 Đầu ra

My name is Haravan.

Include - bao gồm

Chèn một snippet từ thư mục snippet  của một theme.

{% include 'snippet-name' %}

Ghi nhớ rằng phần mở rộng thêm .liquid bị bỏ qua trong đoạn mã trên

Khi một snippet được bao hàm, khối mã bên trong nó sẽ truy cập đến biến số bên trong template gốc

Các tham số của include

with

Tham số with  gán giá trị cho một biến số bên trong một snippet mà nó có cùng tên với snippet đó.

Ví dụ, chúng ta có thể có một snippet được đặt tên là color.liquid bao gồm:

color: '{{ color }}'

shape: '{{ shape }}'

Bên trong theme.liquid, chúng ta có thể bao hàm snippet color.liquid như dưới đây:

{% assign shape = 'circle' %}

{% include 'color' %}

{% include 'color' with 'red' %}

{% include 'color' with 'blue' %}

{% assign shape = 'square' %}