Money filters định dạng giá cả dựa trên Currency Formatting được tìm thấy tại General Settings.

Money - tiền tệ

Định dạng của giá cả dựa trên sự cài đặt không bao gồm loại tiền tệ HTML của cửa hàng

Đầu vào

{{145|money}}

Output

<!-- if "HTML without currency" is ${{amount}} -->
$1.45
<!-- if "HTML without currency" is €{{amount_no_decimals}} -->
€1

money_with_currency

Định dạng giá tiền dựa trên cài đặt HTML bao gồm đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Đầu vào

{{1.45|money_with_currency}}

Output

<!-- if "HTML with currency" is ${{amount}} CAD -->
$1.45 CAD

money_without_currency

Định dạng giá tiền sử dụng phân số thập phân.

Đầu vào

{{145|money_without_currency}}

Output

1.45