template

template trả về tên của template được sử dụng để hiển thị trang hiện tại, với phần mở rộng .liquid được bỏ đi.

Input

<!-- If you're on the index.liquid template -->
{{ template }}

Output

index