Đối tượng metafields cho phép bạn lưu trữ thêm thông tin cho các sản phẩm, bộ sưu tập, đơn hàng, blog, trang và cửa hàng của bạn. Bạn có thể xuất ra metafields trên trang nhất của bạn bằng cách sử dụng Liquid.


Một metafield bao gồm một vùng tên, một khóa, một giá trị và một môt tả (tùy chọn). Sử dụng vùng tên để nhóm các metafields khác nhau lại một cách logic

Bạn cũng có thể định rõ metafields như các số nguyên hoặc các chuỗi. Theo cách đó bạn sẽ có được đúng loại dữ liệu khi bạn sử dụng metafields trong Liquid của bạn.

Ví dụ, nếu bạn thêm hai metafields vào một sản phẩm, và mỗi metafield có các thuộc tính sau:

Namespace

Key

Value

instructions

Wash

Cold

instructions

Dry

Tumble

Sau đó bạn có thể sử dụng Liquid trong product.liquid để xuất ra metafield của bạn như sau:

Input

{% assign instructions = product.metafields.instructions %}
{% assign key = 'Wash' %} 
<ul>
  <li>Wash: {{ instructions[key] }}</li>
  <li>Wash: {{ instructions['Wash'] }}</li>
  <li>Wash: {{ instructions.Wash }}</li>
</ul> 

 Output

Wash: Cold
Wash: Cold
Wash: Cold

Bạn có thể sử dụng product.liquid để xuất ra metafield thứ hai của bạn như dưới đây:

{% assign instructions = product.metafields.instructions %}
{% assign key = 'Dry' %}  
<ul>
  <li>Dry: {{ instructions[key] }}</li>
  <li>Dry: {{ instructions['Dry'] }}</li>
  <li>Dry: {{ instructions.Dry }}</li>
</ul> 

Nếu bạn cần xuất ra tất cả  các metafield với vùng tên instructions đính kèm một sản phẩm có sẵn, sử dụng Liquid dưới đây:

Input

<ul>
   {% for field in product.metafields.instructions %}
   <li>{{ field | first }}: {{ field | last }}</li>
   {% endfor %}
</ul>

 Output

Wash: Cold
Dry: Tumble 

Khóa của metafield là {{ field | first }}trong khi giá trị là{{ field | last }}