current_page trả về số trang bạn đang xem khi xem khi duyệt nội dung thông qua paginatedNó có thể được sử dụng bên ngoài khối paginate

Input

{{ page_title }} - Page: {{ current_page }}

Output

Summer Collection - Page: 1