Webhooks

Introduction

Introduction

Haravan API - Developer Resources IntroductionIntroductionThis resource covers:What is a webhook?Webhook eventsConfigure a webhookReceive a webhookRespond to a webhookVerify a webhook created through the APIWhat do I do if everything blows up?What is a webhook?A Webhook is a tool for retrieving and storing data from a certain event. They allow...

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.