UI Integrations

ScriptTag

ScriptTag

haravan API - Developer Resources ScriptTagScriptTagThe ScriptTag resource represents remote javascripts which are loaded into the pages of a shop's storefront and in the final "Thank You" page of checkout. This makes it easy to add functionality to those pages without touching any theme templates.A script tag has two main...

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.