Liquid tags là những logic của chương trình để điều khiển những gì các template thực hiện. Tags nằm trong khối:{% %}.

Certain tags, such as for and cycle can take on parameters. Details for each parameter can be found in their respective sections.

Tags can be broken down into four categories:

Các tag  đã biag ng:d  forcycle có thLINK "http://docs.haravan.com/themes/liquitham số có thể được tìm thấy trong khu vực tương ứng của chúng.

 Tags có LINK "http://docs.haravan.com "

Variable Tags