Tags luồng điều khiển sẽ quyết định khối mã nào được thực hiện dựa trên các điều kiện khác nhau

if

Thực hiện một khối mã chỉ khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

Đầu vào

{% if product.title == 'Awesome Shoes' %}
    These shoes are awesome!
{% endif %}

 Đầu ra

These shoes are awesome!

elsif / else

Thêm các điều kiện vào trong một khối if hay unless.

Đầu vào

<!-- If customer.name = 'anonymous' -->
  {% if customer.name == 'kevin' %}
    Hey Kevin!
  {% elsif customer.name == 'anonymous' %}
    Hey Anonymous!
  {% else %}
    Hi Stranger!
  {% endif %}

 Đầu ra

Hey Anonymous!

case/when

Tạo nên một câu chuyển đổi để so sánh một biến số với các giá trị khác nhau. case khởi chạy câu chuyển đổi, và when so sánh các giá trị của nó.

Đầu vào

{% assign handle = 'cake' %}
{% case handle %}
  {% when 'cake' %}
     This is a cake
  {% when 'cookie' %}
     This is a cookie
  {% else %}
     This is not a cake nor a cookie
{% endcase %}

 Đầu ra

This is a cake

unless

Tương tự với if, nhưng thực hiện một khối mã chỉ khi một điều kiện nhất định không được đáp ứng.

Đầu vào

{% unless product.title == 'Awesome Shoes' %}
    These shoes are not awesome.
  {% endunless %}

 Đầu ra

These shoes are not awesome.

Điều này có thể thực hiện tương đương bằng câu điều kiện If như dưới đây:

{% if product.title != 'Awesome Shoes' %}
    These shoes are not awesome.
  {% endif %}

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.