Hướng dẫn chuyển App sang Omnipower

1. Chuyển đổi sang token của omnipower

1.1. Chuyển đổi token khi vào app trên seller :

 • Vào danh sách ứng dụng ở seller.
 • Vào app (nếu không có app thì tiến hành cài app).
 • Khi app khởi động, dùng access_token hiện có để gọi API exchange token để chuyển sang token của omnipower.
  (tham khảo thêm api_exchange_token).
 • Lấy được token omnipower, lưu lại.

1.2. Chạy script chuyển đổi token của tất cả các shop:

 • Chạy script chuyển các shop trong database sang token omnipower (các shop phải còn sống).
 • Lần lượt dùng access_token hiện có của từng shop để gọi API exchange token để chuyển sang token của omnipower.
 • Lưu lại từng token omnipower cho từng shop.

2. Chuyển API, Webhook, scripttag sang omnipower

 • Chuyển đổi sang các đầu API , webhook , scripttag của omnipower.
 • Dùng token mới lấy được ở bước trên để gọi các đầu API, webhook , scripttag của omni.
 • Chạy script uninstall các webhook và scripttag cũ ở seller và đăng kí lại webhook mới ở omni.