Tạo private app

- Private app là app chỉ có thể sử dụng bởi tài khoản người tạo.

Các mục liên quan

Bước 1: Tạo app

- Vào link https://developers.haravan.com/apps
(nếu chưa đăng nhập trước đó thì hệ thống sẽ chuyển sang page login https://accounts.haravan.com, tại page này bạn có thể đang nhập hoặc click tạo mới tài khoản.)

Tạo private app

- Nếu tài khoản có nhiều shop thì sao khi đăng nhập, hệ thống sẽ bắt bạn chọn shop

Tạo private app

- Sau khi đăng nhập/đăng ký thành công hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình listing các ứng dụng đã tạo, Click “Create App” để tạo ứng dụng mới.

Tạo private app

- Giao diện tạo mới ứng dụng.

Tạo private app

  • Name: Tên ứng dụng.
  • Description: Mô tả ứng dụng.
  • Redirect Url: Đường dẫn ứng dụng của bạn, khi click vào ứng dụng hệ thống sẽ gọi tới.

- Tạo ứng dụng thành công.

    Các field cần lưu lại vào config để sử dụng: App Id, App Secret, Redirect Url

Tạo private app

- Sau khi tạo thành công , app sẽ có trên danh sách https://developers.haravan.com/apps

Tạo private app

Bước 2: Giao diện cấu hình private app

Vào mục Private Token, chọn nút create Private Token để tạo private token

Giao diện cấu hình private app

- Nhập tên và chọn scope cho private token

Giao diện cấu hình private app

- Sau khi tạo, bạn có thể lấy được token ứng với scope đã chọn trước đó

Giao diện cấu hình private app

- Bạn có thể tạo ra nhiều private token với các scope giống nhau hoặc khác nhau.

Giao diện cấu hình private app

- Nếu muốn xóa , nhấn vào nút có biểu tượng thùng rác để xóa.

Giao diện cấu hình private app

Bước 3: Sử dụng private app và private token

- Sau khi tạo private token, app sẽ được cài vào shop mà bạn đã chọn khi đăng nhập (xem lại phần đăng nhập)

- App sẽ dùng các scope lúc tạo private token đã chọn.

Sử dụng private app và private token

- Ngoài ra private_token còn đóng vai trò như access_token, có thể dùng token này đi query api.

Ví dụ: Dùng private_token query thông tin của shop

Headers :

Content-Type : application/json

Authorization : Bearer + access_token

Sử dụng private app và private token