API EXCHANGE TOKEN

- API thay đổi access token của app sang omni.

1. Request

Method

URL

POST

https://{{shopname}}.myharavan.com/admin/token_exchange.json

Header: 
  Content-Type: application/json
  Authorization: Bearer + access_token (access_token hiện có)

Body raw json:
   "token_exchange": {
     "client_id" : "3822ef06f517aa588bda96d0cbb8d703",
     "secret_key" : "7626b631286351df09eabbe43bb8f128c8780d637f19b248a83a2a23c8abf818",
     "scopes" : ["offline_access","openid","profile","email","org","userinfo","wh_api","web.write_script_tags","grant_service"]
   }

STT

Thuộc tính

Mô tả

1

client_id (String)

App_id có được sau khi tạo app trên
https://developers.haravan.com

2

App_secret có được sau khi tạo app trên

secret_key (String)
https://developers.haravan.com

3

scopes (array string)

Những mảng chứa scope của app
+ Những scope bắt buộc có : openid profile email org userinfo grant_service.
+ Scope dùng webhook : wh_api (thêm vào nếu có dùng webhook)
+ Những scope tùy chọn cho app như : com.write_products (những scope này phải giống với những scope đã đăng kí trên https://developers.haravan.com)

2. Response

Status

Response

200

{
"token": {
"access_token": "7658a833f780877b318a2a48cb50e16502d8e6dbfd366c08ea09b4344a72e6ac",
"refresh_token": "8aa2e46cb64be7f7920f3c7834b3e7dde54d8c446e5c117b719a3832c53e2a80",
"created_time": 1572407590,
"expires_in": 2147483647,
"token_type": "Bearer"
}
}

422

{"error": "Unprocessable Entity"}

401

Unauthorized

429

Too many requests

500

Something went wrong. Please try again later.

3. Demo trên Postman

- Những app cũ hiện đang có access_token như bên dưới.

access_token : "HwGDhg3duw-ufFA83Dr0dxHVoia8GekSp7p24QkQes8HjwxQ-zC1toC_vGXs6YjMk8XwxX8agyVREbAmro7pQYGrIfUcxYlTxfQOsmHXyozjWAk_KVT7zerUXH7EInhJCQMj8wS41KChgY4epLy-VKHg3KLGs614oeLqijcnm6AEg7T67sSV2OKVEq7AYZFCf2ufO2RscPbo69SZE04StVECjcY8-HIKStNlMKaQKYl4UvZzRxiMW5YUGmu8Ph4jf_8R02E4H2y_ojoxBQUiuIuIU0Jwa9bVRzNznQ8s57N0HKAk1898Dii8nu-W_FQUK2YckAvt64Wtk-wbP1Qqkz5tPA1WDBSX7iCyaRwYcMryNmc4Ozth-1AM-BZIMeZDTHbSdQsUxH58KkFGegdLIwv0c_4crViTz8RBbr8VKymoSdiXhOKnjVsyvWMxvLEhMf-8tpGh--QWrHMQUyZi6Z2pCe9E1kCcN74EkKZna7j58tGwN0Yw0-SJSgGRUCODsQTfcA"

- Dùng access_token này để gọi api exchange token để chuyển sang token omni.

+ Truyền access_token này vào header

API EXCHANGE TOKEN

+ Truyền client_id, secret_key, scopes vào body

API EXCHANGE TOKEN

+ Ta có được access_token của omni

API EXCHANGE TOKEN