Bộ lọc là phương pháp đơn giản làm giảm bớt kết quả đầu ra của các giá trị số, chuỗi, biến số và đối tượng. chúng được đặt bên trong một kí tự nhận dạng đầu ra {{}}và được phân tách bằng một ký tự: (|).

Input

<!-- product.title = "Awesome Shoes" -->
{{ product.title | upcase }}

 Output

AWESOME SHOES

Trong ví dụ trên,product là đối tượng, , title là thuộc tính của nó và “upcase là bộ lọc được áp dụng.

Một số bộ lọc cho phép bỏ qua tham số

Input

{{ product.title | remove: "Awesome" }}

 Output

Shoes

Nhiều bộ lọc có thể được sử dụng lên một kết quả đầu ra. Chúng được áp dụng từ trái sang phải.

Input

<!-- product.title = "Awesome Shoes" -->
{{ product.title | upcase | remove: "AWESOME"  }}

 Output

SHOES

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.