Các Bộ lọc HTML bọc các assets (Tài sản là những tập tin riêng lẻ tạo nên shop's theme) trong các tag HTML

img_tag

Sinh ra một tag hình ảnh.

Input

{{ 'smirking_gnome.gif' | asset_url | img_tag }}

Output

<img src="//cdn.haravan.com/s/files/1/0147/8382/t/15/assets/smirking_gnome.gif?v=1384022871" alt="" />

img_tag truy cập các tham số để cho ra kết quả là một tag thay thế và các tên của lớp. Tham số đầu tiên được xuất ra như một văn bản thay thế, và bất kì các tham số tiếp theo nào cũng sẽ xuất ra như một lớp CSS.

Input

{{ 'smirking_gnome.gif' | asset_url | img_tag: 'Smirking Gnome', 'cssclass1 cssclass2' }}

Output

<img src="//cdn.haravan.com/s/files/1/0147/8382/t/15/assets/smirking_gnome.gif?v=1384022871" alt="Smirking Gnome" class="cssclass1 cssclass2" />

Bộ lọc Img_tag có thể sử dụng trên những đối tượng sau đây:

·         product

·         variant

·         line item

·         collection

·         image

input

{{ product | img_tag }}

{{ variant | img_tag: 'alternate text' }}

{{ line_item | img_tag: 'alternate text', 'css-class' }}

{{ image | img_tag: 'alternate text', 'css-class', 'small' }}

{{ collection | img_tag: 'alternate text', 'css-class', 'large' }}

Output

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-orig

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.