Money filters định dạng giá cả dựa trên Currency Formatting được tìm thấy tại General Settings.

Money - tiền tệ

Định dạng của giá cả dựa trên sự cài đặt không bao gồm loại tiền tệ HTML của cửa hàng

Đầu vào

{{145|money}}

Output

<!-- if "HTML without currency" is ${{amount}} -->
$1.45
<!-- if "HTML without currency" is €{{amount_no_decimals}} -->
€1

money_with_currency

Định dạng giá tiền dựa trên cài đặt HTML bao gồm đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Đầu vào

{{1.45|money_with_currency}}

Output

<!-- if "HTML with currency" is ${{amount}} CAD -->
$1.45 CAD

money_without_currency

Định dạng giá tiền sử dụng phân số thập phân.

Đầu vào

{{145|money_without_currency}}

Output

1.45

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.