Examples


The Embedded App SDK is already successfully powering many haravan-created apps. These provide a great example of what is possible with the EASDK. Although they appear to be native haravan features, these are in fact separately hosted and use the haravan API and the Embedded App SDK to great effect.

Example Ruby on Rails app

haravan provides a simple app built with Ruby on Rails to provide an example implementation of every API call available in the Embedded App SDK.

View the Ruby on Rails example app ›

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.