Các đối tượng Liquid bao gồm nhiều thuộc tính để xuất nội dung động lên một trang. Ví dụ, đối tượng product chứa 1 thuộc tính được gọi là title, thuộc tính này được sử dụng để xuất ra  tên của một sảm phẩm.

Các Đối tượng Liquid cũng thường được xem như các biến số Liquid.

Để xuất ra thuộc tính của các đối tượng trên một trang, đặt chúng trong các ký tự {{ và }} như dưới đây:

{{ product.title }} <!-- Output: “Awesome Shoes” -->

 
Global Objects

Những đối tượng dưới đây có thể được sử dụng và truy cập từ bất cứ tập tin nào trong theme của bạn, và được xác định như đối tượng toàn cục hoặc biến toàn cục.

blogs

<ul>

  {% for article in blogs.myblog.articles  %}

   <li>{{ article.title | link_to: article.url }}</li>

  {% endfor %}

</ul>

Đối tượng Liquid blogs dẫn tới đường link các bài viết trên giao diện cửa hàng của bạn Thêm thông tin

cart

Đối tượng Liquid cart dẫn tới giỏ hàng trong cửa hàng của bạn Thêm thông tin

collections

{% for product in collections.frontpage.products %}

  {{ product.title }}

{% endfor %}

Đối tượng liquid collections bao gồm một danh sách tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng Thêm thông tin

current_page

{% if current_page != 1 %} Page {{ current_page }}{% endif %}

Đối tượng current_page trả về số trang bạn đang duyệt thông qua thông tin về phân trang Thêm thông tin

current_tags
<!-- in blog.liquid -->
{% if current_tags %}
  <h1>{{ blog.title | link_to: blog.url }} &rsaquo; {{ current_tags.first }}</h1>
{% else %}
  <h1>{{ blog.title }}</h1>
{% endif %}

Đối tượng current_tags sẽ bao gồm những danh sách các tag khác nhau dựa trên loại template mà nó đưa ra Thêm thông tin

customer
{% if shop.customer_accounts_enabled %}
  {% if customer %}
    <a href="/account">My Account</a> 
    {{ 'Log out' | customer_logout_link }}
  {% else %}
    {{ 'Log in' | customer_login_link }} 
    {% if shop.customer_accounts_optional %}
      {{ 'Create an account' | customer_register_link }}
    {% endif %}
  {% endif %}
{% endif %}

Đối tượng customer chỉ được định nghĩa khi một khách hàng đăng nhập vào cửa hàng. Thêm thông tin

linklists

<ul>

 {% for link in linklists.categories.links %}

    <li>{{ link.title | link_to: link.url }}</li>

  {% endfor %}

</ul>

 

The liquid object linklists contains a collection of all of the links in your shop. You can access a linklist by calling its handle on linklists. More info ›

Đối tượng linklists bao gồm một bộ sư tập tất cả các liên kết trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể truy cập một linklist bằng cách gọi handle của nó trên linklists. Thêm thông tin

pages
<h1>{{ pages.about.title }}</h1>
<p>{{ pages.about.author }} says...</p>
<div>{{ pages.about.content }}</div>

 Đối tượng pages tham chiếu đến tất cả các trang trong cửa hàng của bạn Thêm thông tin

page_description
{% if page_description %}
  <meta name="description" content="{{ page_description }}" /> 
{% endif %} 

Người bán có thể định rõ một page_description. Trường này sẽ tự động được gắn với sản phẩm/ bộ sưu tập/  mô tả khoản mục Thêm thông tin

page_title
{{ page_title }}

 The liquid object page_title returns the title of the current page. More info ›

Đối tượng page_title trả vè tên của trang hiện tại. Thêm thông tin

shop

The liquid object shop returns information about your shop. More info ›

Đối tượng shop trả về thông tin về cửa hàng (website) của bạn. Thêm thông tin

template
{% if template contains 'product' %}
  WE ARE ON A PRODUCT PAGE.
{% endif %}

Đối tượng template trả về tên của template được sử dụng để hiển thị trang hiện tại, bỏ qua phần mở rộng .liquid. Đây là cách tốt nhất để bạn sử dụng đối tượng template trong một lớp Thêm thông tin

settings

{% if settings.use_logo %}

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag: shop.name }}

{% else %}

<span class="no-logo">{{ shop.name }}</span>

{% endif %}

{% if settings.featured_collection and settings.featured_collection != '' and collections[settings.featured_collection].handle == settings.featured_collection and collections[settings.featured_collection].products_count > 0 %}

{% for product in collections[settings.featured_collection].products %}

  {% include 'product-loop' %}

{% endfor %}

{% endif %}

The liquid object settings gives you access to all of the theme settings. More info ›

Đối tượng settings giúp bạn truy cập tới tất cả các cài đặt của theme. Thêm thông tin

theme

Go to your <a href="/admin/themes/{{ theme.id }}/settings">Customize theme page</a>.

The liquid object theme represents the currently active theme. More info ›

Đối tượng theme miêu tả theme hiện đang sử dụng Thêm thông tin

themes

We have a beautiful mobile theme, it's called {{ themes.mobile.name | link_to_theme: "mobile" }}

Đối tượng themes cung cấp quyền truy cập tới các theme công khai của các cửa hàng. Thêm thông tin