country_option_tags tạo một tag <option> cho mỗi quốc gia. Một thuộc tính được đặt tên là data-provinces được thiết lập cho mỗi quốc gia, chứa danh sách mã JSON của các miền tương ứng với quốc gia đó. Nếu một quốc gia không bất kỳ miền nào thì một danh sách rỗng được thiết lập cho thuộc tính data-provinces của nó.

country_option_tags phải được đặt trong các tag HTML: <select>

Input

<select name="country">
  {{ country_option_tags }}
</select>

 Output

<select name="country">
  <option value"" data-provinces="[]">- Please Select --</option>
  ...
  ...
  <option value="Canada" data-provinces="["Alberta","British Columbia","Manitoba","New Brunswick","Newfoundland","Northwest Territories","Nova Scotia","Nunavut","Ontario","Prince Edward Island","Quebec","Saskatchewan","Yukon"]">Canada</option>
  <option value="China" data-provinces="[]">China</option>
  ...
  ...
</select>

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.