current_page trả về số trang bạn đang xem khi xem khi duyệt nội dung thông qua paginated. Nó có thể được sử dụng bên ngoài khối paginate

Input

{{ page_title }} - Page: {{ current_page }}

Output

Summer Collection - Page: 1

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.