customer_address bao gồm thông tin của các địa chỉ được gắn với Customer Account.

customer_address.first_name

Trả về giá trị của trường Tên trong địa chỉ

customer_address.last_name

Trả về giá trị của trường Họ trong địa chỉ

customer_address.address1

Trả về giá trị của trường Address1 trong địa chỉ

customer_address.address2

Trả về giá trị của trường Address2 trong địa chỉ

customer_address.street

Trả về giá trị kết hợp của trường Address1 và Address2 trong địa chỉ

Input

{{ shipping_address.street }}

Output

126 York St, S Office

customer_address.company

Trả về giá trị của trường Company trong địa chỉ

customer_address.city

Trả về giá trị của trường City trong địa chỉ

customer_address.province

Trả về giá trị của trường Province/State trong địa chỉ

Input

{{ customer_address.province }}

Output

Ontario

customer_address.province_code

Trả về viết tắt của trường Province/State (Tỉnh/Bang) trong địa chỉ

Input

{{ billing_address.province_code }}

 Output

ON

customer_address.zip

Trả về giá trị của trường Postal/Zip Mã vùng trong địa chỉ.

customer_address.country

Trả về giá trị của trường Country (Quốc gia) trong địa chỉ.

Input

{{ customer_address.country }}

Output

Japan

customer_address.country_code

Trả về giá trị của trường  Country dưới định dạng chuẩn ISO 3166-2.

Input

{{ customer_address.country_code }}

 Output

CA

customer_address.phone

Trả về giá trị của trường Phone trong địa chỉ.

customer_address.id

Trả về id địa chỉ khách hàng.

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.