Đối tượng discount có các thuộc tính sau:

discount.id

Trả về id của chương trình chiết khấu

discount.code

Trả về mã của chương trình chiết khấu.

Input

{{ discount.code }}

 Output

SPRING14

discount.amount

Trả về tổng số tiền được chiết khấu. Sử dụng một trong những bộ lọc money filters định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

Input

{{ discount.amount | money }}

Output

$25

discount.savings

Trả về số tiền tiết kiệm được khi có chiết khấu. Giá trị amount sẽ được ghi âm. Sử dụng một trong những money filters để định dạng tiền tệ  cho giá trị trả về.

Input

{{ discount.savings | money }}

Output

$-25

discount.type

Trả về loại chiết khấu. Giá trị có thể của discount.type là:

  • Chiết khấu số tiền trên sản phẩm
  • Chiết khấu phần trăm trên sản phẩm
  • Chiết khấu trên giá tiền giao hàng

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.