The forloop object contains attributes of its parent for loop.

Đối tượng forloop chứa các thuộc tính của vòng lặp for gốc của nó.

Information

Đối tượng forloop có thể được sử dụng bên trong các tag for

forloop.first

Trả về true nếu đó là vòng đầu tiên của vòng lặp. Trả về false nếu đó không phải là vòng lặp đầu tiên.

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {% if forloop.first == true %}

        First time through!

    {% else %}

        Not the first time.

    {% endif %}

{% endfor %}

Output

First time through!
Not the first time. 
Not the first time. 
Not the first time. 
Not the first time.

forloop.index

Trả về chỉ số hiện tại của vòng lặp, bắt đầu từ 1.

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {{ forloop.index }}

{% endfor %}

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

forloop.index0

Trả về chỉ số hiện tại của vòng lặp, bắt đầu từ số 0.

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {{ forloop.index }}

{% endfor %}

Output

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

forloop.last

Trả về true nếu đó là vòng cuối cùng của vòng lặp. Trả về false nếu đó không phải là vòng lặp cuối cùng.

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {% if forloop.last == true %}

        This is the last iteration!

    {% else %}

        Keep going...

    {% endif %}

{% endfor %}

Output

Keep going... 
Keep going... 
Keep going... 
Keep going... 
Keep going... 
This is the last iteration!

forloop.rindex

Trả về forloop.index với thứ tự ngược

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {{ forloop.rindex }}

{% endfor %}

Output

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

forloop.rindex0

Trả về forloop.index0 theo thứ tự ngược với bắt đầu từ 0

Input

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {{ forloop.rindex0 }}

{% endfor %}

Output

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

forloop.length

Trả về số lần lặp của vòng lặp

Input

<!-- if collections.frontpage.products contains 10 products -->

{% for product in collections.frontpage.products %}

    {% capture length %}{{ forloop.length }}{% endcapture %}

{% endfor %}

 

{{ length }}

Output

10

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.